WWW.SALTINIUNAMAI.LT PRIVATUMO POLITIKA

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2019 m. kovo 1 d.

PK INVEST UAB, juridinio asmens kodas 111647584, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 12 32, Vilnius, Lietuvos Respublika, gerbia Jūsų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų Asmens duomenis, gautus Jums naudojantis PK INVEST valdomu internetiniu tinklapiu, pasiekiamu interneto adresu https://www.saltiniunamai.lt/, bei kitais būdais tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.


1. SĄVOKOS
1.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:
1.1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
1.1.2. Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, esantis Lankytoju;
1.1.3. Lankytojas – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje;
1.1.4. PK INVEST arba Duomenų valdytojas, arba mes, arba mus, arba mūsų – PK INVEST UAB, juridinio asmens kodas 111647584, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 12-32, Vilnius, Lietuvos Respublika;
1.1.5. Privatumo politika – tai Tinklapyje pateikiamos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio naudojimu susijusios informacijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
1.1.6. Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio;
1.1.7. Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas adresu https://www.saltiniunamai.lt/.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Ši Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje, teikia paklausimus ir (ar) naudojasi bet kokiu kitu Tinklapio turiniu, taip pat tam tikrais atvejais ir kitiems asmenims – PK INVEST potencialiems ir esamiems klientams. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu, taip pat teikti paklausimų.
2.2. Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Prisijungimas prie Tinklapio
3.1. Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Lankytojai galėtų naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas, taip pat siekiant optimizuoti PK INVEST paslaugų teikimą bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

4. Paklausimų pateikimas Tinklapyje ar naudojant kitus PK INVEST kontaktinius duomenis
4.1. Tinklapyje esantys funkcionalumai suteikia galimybę pateikti paklausimus PK INVEST Jums rūpimais klausimais. Taip pat tokius paklausimus galite teikti ir Tinklapyje nurodytais ar kitais PK INVEST kontaktais. Šiais atvejais Jūsų sutikimo pagrindu Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant administruoti gautus paklausimus, pateikti Jums atsakymus bei užtikrinti sklandžia komunikaciją. Atkreipiame dėmesį, jog šiuo atveju Jūsų Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau jų nepateikus negalėsime atsakyti į Jūsų paklausimus.
4.2. Aukščiau nurodytais tikslais gali būti tvarkomi tokie Jūsų Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, Jus dominantis kambarių skaičius, suma, kurią esate numatę būstui, papildomos pastabos, taip pat bet kokie kiti Jūsų komunikacijos su mumis metu pateikti Asmens duomenys.
4.3. Prašome atkreipti dėmesį, kad administruojant Jūsų paklausimus ir pateikiant atsakymus mums gali tekti susisiekti su Jumis el. paštu ar telefonu. Pasikeitus Jūsų kontaktiniams Asmens duomenims, prašome nedelsiant pranešti mums tam, kad galėtume užtikrinti sklandžią komunikaciją.
4.4. Siekiant užtikrinti šios Privatumo politikos skyriuje numatytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmens duomenys saugomi 3 (trejus) metus po paklausimo pateikimo, išskyrus atvejus, kai saugoti tam tikrus Jūsų Asmens duomenis PK INVEST įpareigoja teises aktai arba PK INVEST turi kitą teisėtą pagrindą tvarkyti Jūsų asmens duomenis ilgesnį laikotarpį (pvz. Jūsų atnaujintą sutikimą).

5. Asmens duomenų atskleidimas
5.1. Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.
5.2. Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:
5.2.1. paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems PK INVEST paslaugas, susijusias su Tinklapio palaikymu ir priežiūra, IT, rinkodaros paslaugomis bei serverių suteikimo paslaugomis, įskaitant UAB „Interneto vizija“, juridinio asmens kodas 126350731, registruotos buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, UAB „SIMPLIT“, juridinio asmens kodas 300625802, registruotos buveinės adresas Žemaitės g. 9-48, Vilnius, Lietuvos Respublika, UAB „Electronic lab“, juridinio asmens kodas 301081645, registruotos buveinės adresas S. Žukausko g. 32-50, Vilnius, Lietuvos Respublika, Scoro Software OÜ, registracijos numeris 10806081, registruotos buveinės adresas Ahtri 12, 10151 Talinas, Estijos Respublika;
5.2.2. teisės aktuose numatytais atvejais ir valdžios institucijoms;
5.2.3. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis (ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);
5.2.4. kitiems verslo subjektams, PK INVEST susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju.

6. Jūsų, kaip Asmens duomenų subjektų, teisės
6.1. Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:
6.1.1. teisę atšaukti duotą sutikimą. Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus Privatumo politikos 12 skyriuje nurodytais kontaktais;
6.1.2. teisę prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis. Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko PK INVEST. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai;
6.1.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Galite reikalauti, kad PK INVEST ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;
6.1.4. teisė nesutikti. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais);
6.1.5. teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jei manote, kad PK INVEST tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis PK INVEST apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar PK INVEST teisėti interesai nusveria Jūsų interesus;
6.1.6. teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus;
6.1.7. teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte PK INVEST, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.
6.2. Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau Jūs visada turite teisę pirmiausia kreiptis į mus šios Privatumo politikos 12 skyriuje nurodytais kontaktais, jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu.
6.3. Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu).

7. Slapukai (angl. „Cookies“)
7.1. Tinklapyje mes naudojame Slapukus (mažas bylas, įrašomas į Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio kietąjį diską, angl. „cookies“) tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, taip pat tinklapio lankomumo statistikos, vartotojo patirties gerinimo ir rinkodaros tikslais.
7.2. Jums apsilankius Tinklapyje, jame pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, informuojantis apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Iššokančiame Tinklapio pranešime paspausdami mygtuką „Sutinku“ (ar analogišką Jūsų valią išreiškiantį mygtuką) arba toliau naudodamiesi Tinklapiu (minėtame Tinklapio pranešime neatlikdami jokio pasirinkimo) Jūs patvirtinate, jog leidžiate PK INVEST įrašyti į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) Slapukus, kurie yra nurodyti Privatumo politikos 7.5 punkte.
7.3. Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, iššokančiame Tinklapio pranešime galite pasirinkti mygtuką „Išvalyti slapukus ir išeiti“ (ar analogišką Jūsų valią išreiškiantį mygtuką), tačiau tokiu atveju Jūs neteksite galimybės naudotis Tinklapiu. Atkreipiame dėmesį, jog Jūs taip pat galite valdyti Slapukus (ir atšaukti duotą sutikimą) pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus šios Privatumo politikos 7.4.2 punkte numatyta tvarka.
7.4. Žemiau pateikiama informacija, kurią Jūs turėtumėte žinoti apie Slapukus:
7.4.1. Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.
7.4.2. Jūs visada galite atsisakyti mūsų Slapukų, jeigu Jūsų naršyklė tą padaryti leidžia, vis dėlto toks atsisakymas gali turėtis įtakos Jūsų patirčiai naudojantis Tinklapiu arba blokuoti prieigą prie Tinklapio. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:
7.4.2.1. savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;
7.4.2.2. be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.
7.4.3. atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir PK INVEST partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus PK INVEST negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo PK INVEST partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.
7.5. Mes Tinklapyje naudojame toliau nurodytus Slapukus:
7.5.1. Būtini slapukai. Slapukai, kurių pagalba yra lengviau naudoti Tinklapį. Būtinais Slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie Tinklapio apsaugotų sričių. Be šių Slapukų Tinklapis tinkamai neveiks.

Pavadinimas ir tipas

Teikėjas

Sukūrimo momentas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Naudojami duomenys

CookieConsent

(HTTP Cookie)

saltiniunamai.lt

Išreiškus sutikimą dėl Slapukų naudojimo

Slapukas, naudojamas išsaugoti naudotojo sutikimo dėl Slapukų naudojimo būseną

1 metai

Požymis, nurodantis, ar Lankytojas yra davęs sutikimą dėl Slapukų naudojimo

www_saltiniunamai_lt

(HTTP Cookie)

saltiniunamai.lt

Įeinant į Tinklapį

Neklasifikuotas

Iki sesijos pabaigos

Atsitiktinė simbolių seka


7.5.2. Nuostatų Slapukai. Dėl nuostatų Slapukų Tinklapis įsimena informaciją, nuo kurios priklauso Tinklapio veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, Jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate, Jūsų išsaugoti patinkantys butai.
Pavadinimas Teikėjas Sukūrimo momentas Paskirtis Galiojimo pabaiga Naudojami duomenys
Wishlist
(HTTP Cookie) saltiniunamai.lt
Įeinant į Tinklapį Slapukas, naudojamas pageidavimų sąrašo funkcionalumui įgyvendinti 5 metai Apartamentų, kuriuos Lankytojas įtraukė į pageidavimus, sąrašas


7.5.3. Statistikos Slapukai. Naudodami statistikos Slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, ir „Google Analytics“ įrankį, PK INVEST gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su Tinklapiu.

Pavadinimas

Teikėjas

Sukūrimo momentas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Naudojami duomenys

_ga

(HTTP Cookie)

saltiniunamai.lt

Išreiškus sutikimą dėl Slapukų naudojimo

Slapukas, naudojamas unikaliam ID numeriui registruoti ir statistinei tinklapio informacijai generuoti

2 metai

Laiko žymė, kuomet Slapukas buvo pirmą kartą nustatytas konkrečiam Lankytojui.

Atsitiktinai sugeneruotas Lankytojo ID, naudojamas skirtingų Lankytojų identifikavimui.

_gat

(HTTP Cookie)

saltiniunamai.lt

Išreiškus sutikimą dėl Slapukų naudojimo

Slapukas, ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių

Iki sesijos pabaigos

Neįrašo jokios asmeninės informacijos apie Lankytoją

_gid

(HTTP Cookie)

saltiniunamai.lt

Išreiškus sutikimą dėl Slapukų naudojimo

Slapukas, naudojamas unikaliam ID numeriui registruoti ir statistinei tinklapio informacijai generuoti

Iki sesijos pabaigos

Laiko žymė, kuomet Slapukas buvo pirmą kartą nustatytas konkrečiam Lankytojui.

Atsitiktinai sugeneruotas Lankytojo ID, naudojamas skirtingų Lankytojų identifikavimui.

Atkreipiame dėmesį, jog „Google Analytics“ įrankį suteikia „Google“, vadovaujantis paslaugų teikimo sąlygomis. „Google“ turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų ir gali juos tvarkyti serveriuose JAV, tačiau yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite spustelėję čia. Alternatyvus būdas išjungti „Google Analytics“ – įdiegti nedidelį įskiepį, siūlomą „Google“, kurį galite rasti čia.

7.5.4. Rinkodaros Slapukai. Rinkodaros Slapukai naudojami sekti Lankytojus daugelyje svetainių. Tuo siekiama rodyti atskiram Lankytojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Pavadinimas

Teikėjas

Sukūrimo momentas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Naudojami duomenys

ads/ga-audiences

(Pixel Tracker)

google.com

 

Daugiau informacijos ir galimybė konfigūruoti reklamos nustatymus galite rasti čia.

Išreiškus sutikimą dėl Slapukų naudojimo

„Google AdWords“ slapukas, naudojamas pakartotiniam lankytojų, kurie greičiausiai taps klientais, atsižvelgiant į jų elgesį interneto svetainėse, įtraukimui

Iki sesijos pabaigos

Atsitiktinai sugeneruota simbolių seka, leidžianti identifikuoti seansus


8. Informacijos apsauga
8.1. Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo neteisėtos prieigos, netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, PK INVEST negali visiškai garantuoti Jūsų informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu.
8.2. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš pvz., bendrai naudojamo kompiuterio, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, įskaitant kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.
8.3. Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

9. Socialinės žiniasklaidos priemonės
9.1. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Patinka“ ir „Sekti“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), taip pat kontroliuoja ir socialinio tinklo valdytojas.
9.2. Tinklapyje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:
9.2.1. tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika pateikiama https://www.facebook.com/privacy/explanation;
9.2.2. tinkle „Pinterest“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
9.3. Rekomenduojame Jums perskaityti trečiųjų asmenų privatumo politikas ir susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip yra naudojami Jūsų Asmens duomenis.

10. Tretieji asmenys
10.1. PK INVEST nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. PK INVEST neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ribų.
10.2. PK INVEST nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Lankytojus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

11. Privatumo politikos pakeitimai
11.1. PK INVEST pasilieka teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą). Rekomenduojame lankantis Tinklapyje patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su naujomis nuostatomis, nurodytomis atnaujinime.

12. Kontaktiniai duomenys
12.1. Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į PK INVEST šiais kontaktais:
El. paštas: pk@prokapital.lt
Tel. Nr.: +370 5 2660800
Adresas: Aguonų g. 12, Vilnius
Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis).